Regionale geschillencommissie

Wat is een geschil?

Er bestaat een belangrijk verschil tussen een klacht en een geschil. Niet ieder probleem dat zich voordoet, kunt u voorleggen aan de regionale geschillencommissie. Hoe dat zit, leest u hier.

Een klacht? Volg de klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van uw woningcorporatie of over de wijze waarop u bent geholpen, volgt u eerst de klachtenprocedure bij uw woningcorporatie. Op de website van uw woningcorporatie leest u hoe u dat doet. Komt u er met de medewerkers van de woningcorporatie niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de directeur van de woningcorporatie om een besluit te nemen over uw klacht.

Niet eens met het besluit? Dan is er een geschil

Bent u het niet eens met dat besluit? Dan spreken we van een geschil. Een geschil kunt u voorleggen aan de onafhankelijke regionale geschillencommissie. Let op: doe dit uiterlijk drie maanden nadat u van de woningcorporatie schriftelijk een besluit over uw klacht heeft ontvangen.

Blijft een besluit uit? Ook dan kunt u naar de geschillencommissie

Is het meer dan vier weken geleden dat u de klacht bij de corporatie heeft ingediend en heeft u nog geen reactie van de leidinggevende of directeur ontvangen? En heeft de corporatie geen gegronde reden opgegeven voor het langer doen over de behandeling van uw klacht? Ook dan is er sprake van een geschil dat u kunt voorleggen aan de onafhankelijke regionale geschillencommissie.

Voorbeelden van geschillen

Een reparatieverzoek, vraag of klacht moet u eerst bij de eigen woningcorporatie indienen. Is de afhandeling niet naar tevredenheid? Dan kunt u de regionale geschillencommissie vragen een onafhankelijk oordeel te geven over de situatie. Enkele voorbeelden van geschillen:

 • · het uitblijven van een toegezegde actie
 • · het te traag ondernemen van een toegezegde actie
 • · onvoldoende uitleg geven over beleid
 • · onvoldoende uitvoering van het beleid
 • · onvoldoende kwaliteit van verstrekte informatie
 • · het niet nakomen van afspraken
 • · onenigheid over feitelijke gegevens
 • · gebrekkige inspraakmogelijkheden
 • · geen inzage in stukken krijgen
 • · slechte dienstverlening door medewerkers van de corporatie of door anderen die in opdracht van de corporatie werken
 • · het niet nakomen van afspraken over samenwerking met bewonersgroepen
 • · onvoldoende overleg met bewonersgroepen.

Een geschil indienen

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet.

Indienen

Vul het formulier Indienen geschil in en voeg de bijlagen toe. Door het klikken op de verzendknop verstuurt u het formulier. Als u niet in staat bent om het formulier digitaal in te vullen en versturen, kunt u het formulier PDF (laten) uitprinten en invullen. Dit stuurt u, per post of per e-mail, naar de secretaris van de regionale geschillencommissie, mevrouw M. Huisman:

Secretariaat regionale geschillencommissie M. Huisman
Postbus 82
420 AB Gemert
of:
secretariaat@regiogeschillencommissie.nl

Binnen twee weken ontvangt u bericht of de regionale geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt en wat de verdere werkwijze is.

De geschillenprocedure

1. U vult het Formulier Indienen geschil in en stuurt het, samen met relevante bijlagen, digitaal of per post naar de Geschillencommissie.

2. De commissie beoordeelt aan de hand van het reglement of uw verzoek voor behandeling in aanmerking komt.

3. Binnen twee weken ontvangt u bericht of de geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt.

4. Als de geschillencommissie uw geschil in behandeling neemt, vindt de hoorzitting binnen 4 weken plaats.

5. U ontvangt, uiterlijk een week van tevoren, een uitnodiging voor een hoorzitting van de geschillencommissie. Tijdens deze hoorzitting is ook de woningcorporatie aanwezig en worden beide partijen gehoord.

6. Uiterlijk vier weken na de hoorzitting doet de geschillencommissie een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Beide partijen ontvangen een schriftelijke motivatie.

7. Als de uitspraak aanleiding geeft voor de woningcorporatie om in actie te komen, dan ontvangt u binnen twee weken bericht van uw woningcorporatie wat deze gaat doen.

Voorwaarden bij het indienen van een geschil

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet:

1. U heeft de interne klachtenprocedure bij de corporatie doorlopen en a. deze is afgerond met een besluit door of namens de directeur; of b. er zijn meer dan vier weken verstreken nadat de klacht bij de corporatie is ingediend en er is door de corporatie geen gegronde reden opgegeven voor het langer behandelen van de klacht, met een bijbehorende termijn;

2. u heeft direct belang bij de behandeling van het geschil;

3. het geschil is niet eerder al aan de geschillencommissie voorgelegd;

4. het geschil is niet al voorgelegd aan een rechterlijke instantie, de huurcommissie, een andere instantie, of is niet in handen gegeven van een deurwaarder.

5. het geschil gaat over het handelen of nalaten van de corporatie;

6. het geschil gaat over de uitvoering van het beleid van de corporatie;

7. u vindt de oplossing die de corporatie voorstelt, niet acceptabel.

U kunt de regionale geschillencommissie niet vragen om het beleid van de corporatie te toetsen, zonder dat er sprake is van een geschil.

Termijnen

U legt het geschil schriftelijk voor aan de commissie binnen drie maanden na dagtekening van het besluit van de directeur. Als u 4 weken nadat u uw klacht voorlegde nog niets hebt gehoord van de directeur, kunt u het geschil schriftelijk aan de commissie voorleggen. Dit moet dan wel binnen 6 weken

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.