Uitnodiging achterbanbijeenkomst.

Volgens het Centraal bureau voor de Statistiek hebben sociale huurders de woonlasten jaarlijks zien stijgen. De afgelopen 6 jaar stegen de huren landelijk gemiddeld met 18,5% terwijl de inflatie achterbleef met 8,5% (bron: CBS en woonbond)

Wij als Bewonersraad Laarbeek zetten ons al jaren in om deze stijging tegen te gaan. Het is ons tot nu toe gelukt om met onze verhuurder WoCoM goeie afspraken te maken en de huuraanpassing lager te houden dan wettelijk is toegestaan. Ons streven is steeds te “strijden” voor een zo laag mogelijke huuraanpassing c.q. woonlasten (huur, energie en gemeentelijke belastingen).

HET IS NIET GENOEG!!!

Als Bewonersraad Laarbeek willen wij nog meer de grens opzoeken. Waar kunnen wij de woonlasten nog meer beperken en de vele huurders die het hoofd niet of nauwelijks boven water houden ondersteunen?

Bel, mail, schrijf ons wat jullie belangrijk vinden. We hebben veel gehad aan de enquête die we in de achterbanbijeenkomst van 2018 hebben afgenomen in onze onderhandelingen met WoCom en de gemeente Laarbeek, zeker door de grote opkomst van jullie.

Daarom zien wij U graag weer op de achterbanbijeenkomst 2019 op 7 mei om 19:30 in het Ontmoetingscentrum te Beek en Donk om Uw stem te horen.

Wij willen heel graag samen met jullie in dialoog over de onderwerpen:

 • -HUURBELEID- waar gaan we naartoe met onze huurprijzen
 • -DUURZAAMHEID- wie betaald de rekening
 • -WOONIEZIE- is het wel zo ‘’iezie’’

In kleine groepen en samen met een gespreksleider willen we graag horen wat jullie hiervan vinden en wat wij voor jullie kunnen betekenen naar woCom toe in de toekomst.

We hebben een leuke attentie op het eind van de avond voor uw deelname en inspanning.

TOT DAN!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging achterbanbijeenkomst.

Regionale geschillencommissie

Wat is een geschil?

Er bestaat een belangrijk verschil tussen een klacht en een geschil. Niet ieder probleem dat zich voordoet, kunt u voorleggen aan de regionale geschillencommissie. Hoe dat zit, leest u hier.

Een klacht? Volg de klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van uw woningcorporatie of over de wijze waarop u bent geholpen, volgt u eerst de klachtenprocedure bij uw woningcorporatie. Op de website van uw woningcorporatie leest u hoe u dat doet. Komt u er met de medewerkers van de woningcorporatie niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de directeur van de woningcorporatie om een besluit te nemen over uw klacht.

Niet eens met het besluit? Dan is er een geschil

Bent u het niet eens met dat besluit? Dan spreken we van een geschil. Een geschil kunt u voorleggen aan de onafhankelijke regionale geschillencommissie. Let op: doe dit uiterlijk drie maanden nadat u van de woningcorporatie schriftelijk een besluit over uw klacht heeft ontvangen.

Blijft een besluit uit? Ook dan kunt u naar de geschillencommissie

Is het meer dan vier weken geleden dat u de klacht bij de corporatie heeft ingediend en heeft u nog geen reactie van de leidinggevende of directeur ontvangen? En heeft de corporatie geen gegronde reden opgegeven voor het langer doen over de behandeling van uw klacht? Ook dan is er sprake van een geschil dat u kunt voorleggen aan de onafhankelijke regionale geschillencommissie.

Voorbeelden van geschillen

Een reparatieverzoek, vraag of klacht moet u eerst bij de eigen woningcorporatie indienen. Is de afhandeling niet naar tevredenheid? Dan kunt u de regionale geschillencommissie vragen een onafhankelijk oordeel te geven over de situatie. Enkele voorbeelden van geschillen:

 • · het uitblijven van een toegezegde actie
 • · het te traag ondernemen van een toegezegde actie
 • · onvoldoende uitleg geven over beleid
 • · onvoldoende uitvoering van het beleid
 • · onvoldoende kwaliteit van verstrekte informatie
 • · het niet nakomen van afspraken
 • · onenigheid over feitelijke gegevens
 • · gebrekkige inspraakmogelijkheden
 • · geen inzage in stukken krijgen
 • · slechte dienstverlening door medewerkers van de corporatie of door anderen die in opdracht van de corporatie werken
 • · het niet nakomen van afspraken over samenwerking met bewonersgroepen
 • · onvoldoende overleg met bewonersgroepen.

Een geschil indienen

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet.

Indienen

Vul het formulier Indienen geschil in en voeg de bijlagen toe. Door het klikken op de verzendknop verstuurt u het formulier. Als u niet in staat bent om het formulier digitaal in te vullen en versturen, kunt u het formulier PDF (laten) uitprinten en invullen. Dit stuurt u, per post of per e-mail, naar de secretaris van de regionale geschillencommissie, mevrouw M. Huisman:

Secretariaat regionale geschillencommissie M. Huisman
Postbus 82
420 AB Gemert
of:
secretariaat@regiogeschillencommissie.nl

Binnen twee weken ontvangt u bericht of de regionale geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt en wat de verdere werkwijze is.

De geschillenprocedure

1. U vult het Formulier Indienen geschil in en stuurt het, samen met relevante bijlagen, digitaal of per post naar de Geschillencommissie.

2. De commissie beoordeelt aan de hand van het reglement of uw verzoek voor behandeling in aanmerking komt.

3. Binnen twee weken ontvangt u bericht of de geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt.

4. Als de geschillencommissie uw geschil in behandeling neemt, vindt de hoorzitting binnen 4 weken plaats.

5. U ontvangt, uiterlijk een week van tevoren, een uitnodiging voor een hoorzitting van de geschillencommissie. Tijdens deze hoorzitting is ook de woningcorporatie aanwezig en worden beide partijen gehoord.

6. Uiterlijk vier weken na de hoorzitting doet de geschillencommissie een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Beide partijen ontvangen een schriftelijke motivatie.

7. Als de uitspraak aanleiding geeft voor de woningcorporatie om in actie te komen, dan ontvangt u binnen twee weken bericht van uw woningcorporatie wat deze gaat doen.

Voorwaarden bij het indienen van een geschil

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet:

1. U heeft de interne klachtenprocedure bij de corporatie doorlopen en a. deze is afgerond met een besluit door of namens de directeur; of b. er zijn meer dan vier weken verstreken nadat de klacht bij de corporatie is ingediend en er is door de corporatie geen gegronde reden opgegeven voor het langer behandelen van de klacht, met een bijbehorende termijn;

2. u heeft direct belang bij de behandeling van het geschil;

3. het geschil is niet eerder al aan de geschillencommissie voorgelegd;

4. het geschil is niet al voorgelegd aan een rechterlijke instantie, de huurcommissie, een andere instantie, of is niet in handen gegeven van een deurwaarder.

5. het geschil gaat over het handelen of nalaten van de corporatie;

6. het geschil gaat over de uitvoering van het beleid van de corporatie;

7. u vindt de oplossing die de corporatie voorstelt, niet acceptabel.

U kunt de regionale geschillencommissie niet vragen om het beleid van de corporatie te toetsen, zonder dat er sprake is van een geschil.

Termijnen

U legt het geschil schriftelijk voor aan de commissie binnen drie maanden na dagtekening van het besluit van de directeur. Als u 4 weken nadat u uw klacht voorlegde nog niets hebt gehoord van de directeur, kunt u het geschil schriftelijk aan de commissie voorleggen. Dit moet dan wel binnen 6 weken

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Regionale geschillencommissie

Doe een melding bij het Meldpunt commerciële verhuur

Misstanden commerciële huursector

Klik op de afbeelding om een misstand te melden!

Torenhoge huurprijzen, slecht onderhoud, onbereikbare verhuurders of zelfs intimidatie en bedreigingen door huisbazen. Helaas gaat er veel mis in de commerciële huursector. Dat moet anders! De komende tijd verzamelt de Woonbond daarom verhalen van huurders en woningzoekenden op het Meldpunt Commerciële Verhuur. Om bij de politiek te laten zien dat huurders in deze sector meer en betere consumentenbescherming verdienen.

Heeft u dergelijke problemen meegemaakt? Doe een melding op het Meldpunt Commerciële Verhuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Doe een melding bij het Meldpunt commerciële verhuur

Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD !

Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en af gelopen jaar is daar nog een derde heffing bijgekomen. Wat de overheid hiermee wil bereiken is niet duidelijk want woningcorporaties verder belasten en toch van hen de inspanningen verwachten op het gebied van woningbouw en duurzaamheid is in feite een tegenstrijdigheid in het kwadraat. De laatste heffing vormt voor een aantal huurders de aanleiding om een landelijke petitie op te starten.

 • Van de 12 maanden huur die de huurder betaalt, draagt de corporatie er nu al drie af aan Den Haag (Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting). De afdracht stijgt naar bijna 4 maanden huur als daar ook nog de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) bijkomt. Dit is een heffing bedoeld om belastingontduiking van multinationals tegen te gaan maar nu om verkeerde redenen wordt opgelegd en
  bovendien de belastingdruk van de woningcorporaties onevenredig en onnodig opvoert (tot ± 30%).
 • Deze lasten moeten uiteindelijk worden opgebracht door de huurders. Door deze afdracht houden corporaties te weinig ruimte over om te investeren en daarmee de heersende problemen op de huurwoningmarkt op te lossen. Denk aan de uitbreiding van het aantal huurwoningen, deze betaalbaar te houden en te verduurzamen. Er moet sowieso meer gebouwd worden. Doordat er door de woningcorporaties op het gebied van woningbouw weinig ondernomen kan worden, blijft de enorme druk op de woningmarkt bestaan. De heffingen staan haaks op de noodzaak om tot een goed functionerende woningmarkt te komen die ook de doorstroming bevordert.
 • Steeds meer mensen komen door dergelijke heffingen in de betalingsproblemen omdat langzaam maar zeker over een kritische grens worden geduwd. Ongeveer van een derde van de huurders leeft al onder het bestaansminimum. Voor hen zijn er geen alternatieven, zij zitten gevangen in hun eigen woning omdat er voor hen geen alternatieve woonruimte is.
 • Bovendien steekt het dat huizenbezitters via de hypotheekaftrek geld toe krijgen en huurders (niet de meest de bemiddelde groep) daarentegen meer belasting moeten betalen. Het is onredelijk en onrechtvaardig dat er zulke verschillen zijn tussen huurders en kopers, qua financiële benadering en politieke behandeling.

In het algemeen is dit ook een petitie tegen de vermarkting en verzakelijking van de sociale huursector. Helaas lijkt een eigen woning (een ‘thuis’) niet meer de belichaming te zijn van het recht op huisvesting. Sociale huisvesting is gereduceerd tot een product; het is voor huurders geen veilige haven meer, enkel een doorvoerhaven.

Voor het tekenen van de landelijke petitie:

https://www.petities.nl/petitions/huurdersheffingen-de-wereld-uit-te-beginnen-met-de-atad

Voor meer informatie:

http://stokachterdedeur.nl/wp-content/uploads/STOK-website-landelijke-petitie-oproep.pdf

Voor contact: stok@stade.nl

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD !

Huuraanpassingen: Bewonersraad Laarbeek maakt zich zorgen!!


In 2019 zijn de maximale huurverhogingen (wij noemen dit voortaan HUURAANPASSING omdat het tijd wordt dat de huur ook omlaag kan gaan) voor Nederland in de sociale huursector bekend gemaakt:
Dit staat op de website van Rijksoverheid:
“De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2017 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huuraanpassing. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli”.

Volgens het Centraal bureau voor de Statistiek hebben sociale huurders de woonlasten jaarlijks zien stijgen. De afgelopen 6 jaar stegen de huren landelijk gemiddeld met 18,5% terwijl de inflatie achterbleef met 8,5% (bron: CBS en woonbond)

Wij als Bewonersraad Laarbeek zetten ons al jaren in om deze stijging tegen te gaan. Het is ons tot nu toe gelukt om met onze verhuurder WoCoM goeie afspraken te maken en de huuraanpassing lager te houden dan wettelijk is toegestaan. Ons streven is steeds te “strijden” voor een zo laag mogelijke huuraanpassing c.q. woonlasten (huur, energie en gemeentelijke belastingen), zonder daarbij de continuïteit (financiële gezondheid van de verhuurder) en dus de toekomst van de huurwoningen in onze gemeente in gevaar te brengen. WOCOM denk daar goed in mee.

Het is niet genoeg!!

Als Bewonersraad Laarbeek willen wij nog meer de grens opzoeken. Waar kunnen wij de woonlasten nog meer beperken en de vele huurders die het hoofd niet of nauwelijks boven water houden ondersteunen?

Wij beseffen ons dat de continuïteit en de borging van geschikte duurzame en betaalbare sociale huurwoningen voor de toekomstige huurders belangrijk is. Wij kunnen ons niet afwenden van de huurders die vandaan de dag een huis huren en de overgang naar de toekomst “duur” betalen.

Daarom hebben we jullie hulp nodig.

Elk jaar vraagt WoCoM advies aan de bewonersraad over de door hun voorgestelde huuraanpassing.  Zo ook voor 2019. We willen dit jaar gaan voor een huuraanpassing van 0%

Om zoveel mogelijk argumenten te hebben vragen we jullie mee te denken.

Welke argumenten kunnen jullie aandragen om:

 1. De huur voor 2019 te “bevriezen”?
 2. Als dit niet kan een huuraanpassing voorstellen die voor iedereen gelijk is
 3. Welke alternatieven hebben we nog meer?

Bel, mail, schrijf ons wat jullie belangrijk vinden.
Waar moeten we het volgens jullie over hebben.

We willen ook in de achterbanbijeenkomst die wij op 7 mei 2019 organiseren verder met jullie hierover praten daarom horen we graag NU al van jullie, waar we op de achterbanbijeenkomst 2019 samen over kunnen discussiëren en zoeken naar goede onderbouwde argumenten waar wij de gemeente Laarbeek en of WoCom mee kunnen confronteren.

We hebben veel gehad aan de enquête die we in de achterbanbijeenkomst van 2018 hebben afgenomen in onze onderhandelingen met WoCom en de gemeente Laarbeek, zeker door de grote opkomst van jullie.

Samen staan we echt sterk! Daarom hopen we dat jullie weer in grote getalen komen zodat we de stem van de huurders goed kunnen horen en vertegenwoordigen en WIJ de huurders een krachtige stem hebben naar de gemeente Laarbeek en WoCom toe.

LET OP het gaat om het belang van ons allemaal.
natuurlijk horen wij ook graag eventuele individuele problemen waar u zelf geen oplossing voor heeft, maar nu gaat het om ons allemaal. U kunt uw opmerkingen en argumenten sturen per post of per e-mail naar:

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70, 5737 ZH Lieshout – Tel.: 06-82356665 – info@bewonersraadlaarbeek.nl

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huuraanpassingen: Bewonersraad Laarbeek maakt zich zorgen!!