Welkom

Wij bewonersraad Laarbeek zijn een stichting, wij zijn een organisatie van huurders die de belangen behartigen van alle huurders en woningzoekenden van voorheen Woningstichting Laarbeek en nu sinds de fusie in 2015 van woningcorporatie WoCom te Someren.

In feite houdt Bewonersraad Laarbeek zich bezig met alles waar WoCom zich ook mee bezig houdt, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder.

Een huurdersorganisatie is een serieuze gesprekspartner met rechten en plichten die wettelijk zijn bepaald in de Overlegwet en in de Woningwet (2015). Bij veel voor de huurders belangrijke onderwerpen heeft een huurdersorganisatie vele rechten en bevoegdheden.

De prestatieafspraken met tussen huurders, corporatie en gemeente, het jaarlijkse huurprijzenbeleid, zelf aangebrachte voorzieningenbeleid, onderhoud en renovatieprojecten van de corporatie, het ondernemingsplan en het beleid rond woningtoewijzing zijn belangrijke onderwerpen van overleg.

We hebben regelmatig een goed overleg met onze corporatie WoCom.  Er worden wederzijds agendapunten ingebracht. De agendapunten zijn meestal onderverdeeld in: ‘vaststelling’, ‘ínformatie’ en ‘bespreking’. De corporatie geeft ons normaliter de informatie die we nodig hebben en er is een wederzijds respectvol luisterend oor, al zijn we het niet altijd eens met elkaar. Dan volgt een pittige discussie. Dit alles is in hoofdlijnen vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

We hebben goede contacten met de twee overige huurdersorganisaties uit het gehele werkgebied van WoCom en werken samen waar wenselijk is. Zo leren we van elkaar èn samen staan we sterk.

Hieronder de officiële taken en rechten nog eens op een rijtje:

Taken van de huurdersorganisatie

De belangrijkste taken van een huurdersorganisatie zijn:

  • Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met de corporatie.
  • Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken in de driehoek gemeente, huurdersorganisatie en corporatie.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de corporatie op beleidsniveau.
  • Het raadplegen en mobiliseren van de achterban.
  • Het ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn.

Rechten van de huurdersorganisatie

Huurdersorganisaties hebben diverse rechten (Bron: Rijksoverheid):

  • Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen, bijvoorbeeld over sloopplannen, onderhoud van woningen en huurprijzen.
  • Overlegrecht: houdt in dat verhuurders over bepaalde zaken met de huurders moeten overleggen. Zij zijn dit jaarlijks minimaal éénmaal verplicht, en het kan daarnaast op verzoek of bij beleidswijzigingen plaatsvinden.
  • Adviesrecht: geeft huurders het recht om schriftelijk advies te geven over voorgenomen beleid van een verhuurder.
  • Agenderingsrecht: hiermee kunnen huurders onderwerpen op de overlegagenda zetten.
  • Instemmingsrecht: een verhuurder heeft voorafgaand toestemming nodig van de huurdersorganisatie bij wijzigingen van het servicekostenbeleid.

Heeft u een vraag of een goed idee of wilt u als huurder een bijdrage leveren of bent u een bewonerscommissie en heeft u ondersteuning van ons nodig laat het dan weten.

Wij horen heel graag van U, zo kunnen we U ook het beste vertegenwoordigen!

Wij zijn te bereiken via de website : info@bewonersraadlaarbeek.nl

Of via de BRL-telefoon : 0682356665

Reacties zijn gesloten.