Uitslag enquête achterbanbijeenkomst 7 mei 2019

Hieronder vindt de advertentie in de Mooi Laarbeek Krant over de enquête

..en hier is de uitgebreide uitslag van de enquête met zoveel mogelijk opmerkingen en tips erin verwerkt, die we via de enquête gekregen hebben van jullie.

Vanwege de lay-out is de uitslag wat moeilijk rechtstreeks in de tekst op te nemen, vandaar dat je deze op twee manieren kunt inzien of downloaden:

Hierbij nog wat nadere toelichting op de gestelde vragen.

KUNT U HET HOOFD NOG BOVEN WATER HOUDEN.

Een minderheid geeft JA aan op deze stelling en motiveert dat met; ”We altijd gewerkt hebben en zuinig zijn”. “Onze gezinssituatie is toereikend voor de maandelijkse kosten”. “We zijn oude huurders en betalen in verhouding tot onze buren weinig, zo’n 200 euro minder”. “Voordat ik ging huren heb ik mijn woning verkocht”. “We hebben dubbel inkomen!”. Maar de grote meerderheid geeft aan dit lastig te vinden en motiveert dit met; “Alleen als er geen tegenvallers zijn”. “Niet te doen van een AOW of WAO-loon”. “Ik kan alleen blijven wonen door mijn spaargeld aan te spreken”. “Als mijn huurtoeslag omlaag gaat of wegvalt, heb ik een groot probleem”. “Niet door die extra onvoorziene energiebelasting”. “Ik heb te veel zorgkosten”. “Lonen stijgen niet in verhouding met de verhogingen”. “Kan nooit op vakantie”. “Hou niets over”. “Door scheef wonen in negatieve zin, kom ik veel te kort”. “Moeilijk!”. “Alles wordt te duur, steeds meer mensen komen in de problemen door de stijgende kosten”. Bewonersraad Laarbeek maakt zich zorgen over de stijgende huren van de afgelopen jaren, zeker in combinatie met stijgende prijzen van de vaste lasten, zoals de zorgkosten, energie en de stijgende gemeentelijke belastingen. Het NIBUD becijferd dat meer dan de helft van het inkomen naar vaste lasten gaat. Maar liefst 53% van de huurders heeft moeite met rondkomen. Ook mensen (huurders) met een modaal inkomen komen hierdoor in de problemen.  Bewonersraad Laarbeek blijft dit aangeven bij Gemeente en WoCom en onderbouwen dit met cijfers uit onderzoeken en door middel van deze enquête, ook blijven we aangeven dat het huishoudboekje van de huurder er op papier redelijk kan uitzien maar dat het in de praktijk helemaal niet zo is. Maar dit geldt blijkbaar alleen voor de huishoudboekjes van gemeente en corporatie, daarom willen we nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om je stem te laten horen als huurder. We “proberen ”dit zoveel mogelijk vast te leggen in de prestatieafspraken en blijven negatief advies geven op de huuraanpassing elk jaar, helaas met tot nu toe onvoldoende resultaat.

VINDT U DAT BRL ER NOG MEER WERK VAN MOET MAKEN OM DE LASTEN TE VERLAGEN.

Een overweldigende meerderheid is het met deze stelling eens en gezien de stelling hierboven en de resultaten van de gehele enquête is dit geen verrassing. Dit is beargumenteerd met het volgende; ”Er is armoede onder de mensen”.  “Mensen zitten tegen het Plafond”. “Huren bevriezen”. “Huren minder laten stijgen”. “Vooral de gemeentelijke belastingen”. “Steeds meer armoede dus een energie neutrale woning voor ieder”. “Dat er iets over blijft voor de bewoners”. “Dure grondprijs verlagen”. “Tegengas geven”. “Samen bereik je meer dan alleen”. Deze laatste motivatie is een hele belangrijke! Bewonersraad Laarbeek bestaat uit een aantal vrijwilligers, die zelf ook huurder zijn. En omdat we als huurder toch zo’n 2000 voordeuren vertegenwoordigen in Laarbeek, vinden we dat onze belangen door de gemeente en WoCom veel meer meegenomen moeten worden. Dus laat je zien op de volgende Achterbanbijeenkomst want Bewonersraad Laarbeek heeft uw stem nodig!

We gaan in de Mooi Laarbeek Krant de komende tijd de vragen uit de enquête en met jullie opmerkingen daarbij het een en ander toelichten wat wij Bewonersraad Laarbeek hier mee gaan doen of al gedaan hebben naar WoCom en de gemeente toe.
Ook zal in de Bijbuurten (het huurdersblad van WoCom) van augustus de verkorte versie van de uitslag staan. 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Uitslag enquête achterbanbijeenkomst 7 mei 2019

Uitnodiging achterbanbijeenkomst.

Volgens het Centraal bureau voor de Statistiek hebben sociale huurders de woonlasten jaarlijks zien stijgen. De afgelopen 6 jaar stegen de huren landelijk gemiddeld met 18,5% terwijl de inflatie achterbleef met 8,5% (bron: CBS en woonbond)

Wij als Bewonersraad Laarbeek zetten ons al jaren in om deze stijging tegen te gaan. Het is ons tot nu toe gelukt om met onze verhuurder WoCoM goeie afspraken te maken en de huuraanpassing lager te houden dan wettelijk is toegestaan. Ons streven is steeds te “strijden” voor een zo laag mogelijke huuraanpassing c.q. woonlasten (huur, energie en gemeentelijke belastingen).

HET IS NIET GENOEG!!!

Als Bewonersraad Laarbeek willen wij nog meer de grens opzoeken. Waar kunnen wij de woonlasten nog meer beperken en de vele huurders die het hoofd niet of nauwelijks boven water houden ondersteunen?

Bel, mail, schrijf ons wat jullie belangrijk vinden. We hebben veel gehad aan de enquête die we in de achterbanbijeenkomst van 2018 hebben afgenomen in onze onderhandelingen met WoCom en de gemeente Laarbeek, zeker door de grote opkomst van jullie.

Daarom zien wij U graag weer op de achterbanbijeenkomst 2019 op 7 mei om 19:30 in het Ontmoetingscentrum te Beek en Donk om Uw stem te horen.

Wij willen heel graag samen met jullie in dialoog over de onderwerpen:

 • -HUURBELEID- waar gaan we naartoe met onze huurprijzen
 • -DUURZAAMHEID- wie betaald de rekening
 • -WOONIEZIE- is het wel zo ‘’iezie’’

In kleine groepen en samen met een gespreksleider willen we graag horen wat jullie hiervan vinden en wat wij voor jullie kunnen betekenen naar woCom toe in de toekomst.

We hebben een leuke attentie op het eind van de avond voor uw deelname en inspanning.

TOT DAN!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging achterbanbijeenkomst.

Regionale geschillencommissie

Wat is een geschil?

Er bestaat een belangrijk verschil tussen een klacht en een geschil. Niet ieder probleem dat zich voordoet, kunt u voorleggen aan de regionale geschillencommissie. Hoe dat zit, leest u hier.

Een klacht? Volg de klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van uw woningcorporatie of over de wijze waarop u bent geholpen, volgt u eerst de klachtenprocedure bij uw woningcorporatie. Op de website van uw woningcorporatie leest u hoe u dat doet. Komt u er met de medewerkers van de woningcorporatie niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de directeur van de woningcorporatie om een besluit te nemen over uw klacht.

Niet eens met het besluit? Dan is er een geschil

Bent u het niet eens met dat besluit? Dan spreken we van een geschil. Een geschil kunt u voorleggen aan de onafhankelijke regionale geschillencommissie. Let op: doe dit uiterlijk drie maanden nadat u van de woningcorporatie schriftelijk een besluit over uw klacht heeft ontvangen.

Blijft een besluit uit? Ook dan kunt u naar de geschillencommissie

Is het meer dan vier weken geleden dat u de klacht bij de corporatie heeft ingediend en heeft u nog geen reactie van de leidinggevende of directeur ontvangen? En heeft de corporatie geen gegronde reden opgegeven voor het langer doen over de behandeling van uw klacht? Ook dan is er sprake van een geschil dat u kunt voorleggen aan de onafhankelijke regionale geschillencommissie.

Voorbeelden van geschillen

Een reparatieverzoek, vraag of klacht moet u eerst bij de eigen woningcorporatie indienen. Is de afhandeling niet naar tevredenheid? Dan kunt u de regionale geschillencommissie vragen een onafhankelijk oordeel te geven over de situatie. Enkele voorbeelden van geschillen:

 • · het uitblijven van een toegezegde actie
 • · het te traag ondernemen van een toegezegde actie
 • · onvoldoende uitleg geven over beleid
 • · onvoldoende uitvoering van het beleid
 • · onvoldoende kwaliteit van verstrekte informatie
 • · het niet nakomen van afspraken
 • · onenigheid over feitelijke gegevens
 • · gebrekkige inspraakmogelijkheden
 • · geen inzage in stukken krijgen
 • · slechte dienstverlening door medewerkers van de corporatie of door anderen die in opdracht van de corporatie werken
 • · het niet nakomen van afspraken over samenwerking met bewonersgroepen
 • · onvoldoende overleg met bewonersgroepen.

Een geschil indienen

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet.

Indienen

Vul het formulier Indienen geschil in en voeg de bijlagen toe. Door het klikken op de verzendknop verstuurt u het formulier. Als u niet in staat bent om het formulier digitaal in te vullen en versturen, kunt u het formulier PDF (laten) uitprinten en invullen. Dit stuurt u, per post of per e-mail, naar de secretaris van de regionale geschillencommissie, mevrouw M. Huisman:

Secretariaat regionale geschillencommissie M. Huisman
Postbus 82
420 AB Gemert
of:
secretariaat@regiogeschillencommissie.nl

Binnen twee weken ontvangt u bericht of de regionale geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt en wat de verdere werkwijze is.

De geschillenprocedure

1. U vult het Formulier Indienen geschil in en stuurt het, samen met relevante bijlagen, digitaal of per post naar de Geschillencommissie.

2. De commissie beoordeelt aan de hand van het reglement of uw verzoek voor behandeling in aanmerking komt.

3. Binnen twee weken ontvangt u bericht of de geschillencommissie uw verzoek in behandeling neemt.

4. Als de geschillencommissie uw geschil in behandeling neemt, vindt de hoorzitting binnen 4 weken plaats.

5. U ontvangt, uiterlijk een week van tevoren, een uitnodiging voor een hoorzitting van de geschillencommissie. Tijdens deze hoorzitting is ook de woningcorporatie aanwezig en worden beide partijen gehoord.

6. Uiterlijk vier weken na de hoorzitting doet de geschillencommissie een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Beide partijen ontvangen een schriftelijke motivatie.

7. Als de uitspraak aanleiding geeft voor de woningcorporatie om in actie te komen, dan ontvangt u binnen twee weken bericht van uw woningcorporatie wat deze gaat doen.

Voorwaarden bij het indienen van een geschil

De regionale geschillencommissie neemt uw geschil in behandeling als het aan een aantal voorwaarden voldoet:

1. U heeft de interne klachtenprocedure bij de corporatie doorlopen en a. deze is afgerond met een besluit door of namens de directeur; of b. er zijn meer dan vier weken verstreken nadat de klacht bij de corporatie is ingediend en er is door de corporatie geen gegronde reden opgegeven voor het langer behandelen van de klacht, met een bijbehorende termijn;

2. u heeft direct belang bij de behandeling van het geschil;

3. het geschil is niet eerder al aan de geschillencommissie voorgelegd;

4. het geschil is niet al voorgelegd aan een rechterlijke instantie, de huurcommissie, een andere instantie, of is niet in handen gegeven van een deurwaarder.

5. het geschil gaat over het handelen of nalaten van de corporatie;

6. het geschil gaat over de uitvoering van het beleid van de corporatie;

7. u vindt de oplossing die de corporatie voorstelt, niet acceptabel.

U kunt de regionale geschillencommissie niet vragen om het beleid van de corporatie te toetsen, zonder dat er sprake is van een geschil.

Termijnen

U legt het geschil schriftelijk voor aan de commissie binnen drie maanden na dagtekening van het besluit van de directeur. Als u 4 weken nadat u uw klacht voorlegde nog niets hebt gehoord van de directeur, kunt u het geschil schriftelijk aan de commissie voorleggen. Dit moet dan wel binnen 6 weken

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Regionale geschillencommissie

Doe een melding bij het Meldpunt commerciële verhuur

Misstanden commerciële huursector

Klik op de afbeelding om een misstand te melden!

Torenhoge huurprijzen, slecht onderhoud, onbereikbare verhuurders of zelfs intimidatie en bedreigingen door huisbazen. Helaas gaat er veel mis in de commerciële huursector. Dat moet anders! De komende tijd verzamelt de Woonbond daarom verhalen van huurders en woningzoekenden op het Meldpunt Commerciële Verhuur. Om bij de politiek te laten zien dat huurders in deze sector meer en betere consumentenbescherming verdienen.

Heeft u dergelijke problemen meegemaakt? Doe een melding op het Meldpunt Commerciële Verhuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Doe een melding bij het Meldpunt commerciële verhuur

Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD !

Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en af gelopen jaar is daar nog een derde heffing bijgekomen. Wat de overheid hiermee wil bereiken is niet duidelijk want woningcorporaties verder belasten en toch van hen de inspanningen verwachten op het gebied van woningbouw en duurzaamheid is in feite een tegenstrijdigheid in het kwadraat. De laatste heffing vormt voor een aantal huurders de aanleiding om een landelijke petitie op te starten.

 • Van de 12 maanden huur die de huurder betaalt, draagt de corporatie er nu al drie af aan Den Haag (Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting). De afdracht stijgt naar bijna 4 maanden huur als daar ook nog de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) bijkomt. Dit is een heffing bedoeld om belastingontduiking van multinationals tegen te gaan maar nu om verkeerde redenen wordt opgelegd en
  bovendien de belastingdruk van de woningcorporaties onevenredig en onnodig opvoert (tot ± 30%).
 • Deze lasten moeten uiteindelijk worden opgebracht door de huurders. Door deze afdracht houden corporaties te weinig ruimte over om te investeren en daarmee de heersende problemen op de huurwoningmarkt op te lossen. Denk aan de uitbreiding van het aantal huurwoningen, deze betaalbaar te houden en te verduurzamen. Er moet sowieso meer gebouwd worden. Doordat er door de woningcorporaties op het gebied van woningbouw weinig ondernomen kan worden, blijft de enorme druk op de woningmarkt bestaan. De heffingen staan haaks op de noodzaak om tot een goed functionerende woningmarkt te komen die ook de doorstroming bevordert.
 • Steeds meer mensen komen door dergelijke heffingen in de betalingsproblemen omdat langzaam maar zeker over een kritische grens worden geduwd. Ongeveer van een derde van de huurders leeft al onder het bestaansminimum. Voor hen zijn er geen alternatieven, zij zitten gevangen in hun eigen woning omdat er voor hen geen alternatieve woonruimte is.
 • Bovendien steekt het dat huizenbezitters via de hypotheekaftrek geld toe krijgen en huurders (niet de meest de bemiddelde groep) daarentegen meer belasting moeten betalen. Het is onredelijk en onrechtvaardig dat er zulke verschillen zijn tussen huurders en kopers, qua financiële benadering en politieke behandeling.

In het algemeen is dit ook een petitie tegen de vermarkting en verzakelijking van de sociale huursector. Helaas lijkt een eigen woning (een ‘thuis’) niet meer de belichaming te zijn van het recht op huisvesting. Sociale huisvesting is gereduceerd tot een product; het is voor huurders geen veilige haven meer, enkel een doorvoerhaven.

Voor het tekenen van de landelijke petitie:

https://www.petities.nl/petitions/huurdersheffingen-de-wereld-uit-te-beginnen-met-de-atad

Voor meer informatie:

http://stokachterdedeur.nl/wp-content/uploads/STOK-website-landelijke-petitie-oproep.pdf

Voor contact: stok@stade.nl

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD !